تیم فنی شرکت با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصین، آماده مشاوره ، ارائه طرح های گلخانه ای و راه اندازی و مدیریت گلخانه در سراسر کشور می باشد.

- ارائه مشاوره و طرح های ایجاد و توسعه گلخانه.

- راه اندازی و مدیریت تولید گلخانه ای.

- مشاوره و آموزش تخصصی جهت تولید گیاه.

- ارائه طراح های فضای سبز و اجرای آن.

- برگزاری نمایشگاه های تخصصی در داخل و خارج از کشور.

- احداث بازارهای تخصصی عرضه گل های آپارتمانی.